„آوریل آوریل“

همیشه در اول آوریل، مردم در آلمان سعی می کنند افراد دیگر را به ماه آوریل بفرستند. آنها سپس داستان های ساختگی یا اطلاعات فانتزی را برای گمراه کردن شنوندگان یا خوانندگان می گویند یا می نویسند. این شوخی‌های به اصطلاح اول آوریل را ميتو‌ان در دفترکار، خانواده، مدرسه و همچنین در روزنامه‌ها یا اخبار پیدا کرد. این کلک معمولاً با نام „آوریل آوریل“ برطرف می شود (خاتمه پیدامیکند). هیچ دلیل روشنی برای شوخی اول آوریل و اینکه چرا در اول آوریل می افتد وجود ندارد. با اینحال، آنچه واضح است، سرگرمی مرتبط با این شوخی های اول آوریل است

tun24032702

www.tuenews.de

Aprilscherz. Foto: tünews INTERNATIONAL / Scheyda Karasu.

001210

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html