بهت زده از وضعیت مردم افغانستان

در مورد تغییر قدرت در افغانستان، ما در تونيوز اينترنشنال چه بايد بنویسیم؟ ما ساعت ها در جلسه تحريريه خود راجع به این موضوع بحث كرديم. ما دربارهسردرگمى همکارانمان که اعضای خانواده آنها در تقريباً پنج دهه جنگ جان باختند، شنیدیم. آيا ناگهان همه چیز بی نتيجه شد؟ اقوامی که قبلاً به عنوان معلم یا درادارات کار کرده اند، اکنون با چه آینده ای روبرو هستند؟ علاقه ایران به منابع آب و علاقه چین به منابع معدنی، و نگرانیروسیه از اقدامات تروریستی در کشورهای همسایه مانند تاجیکستان. از جنگ سالاران که میخواهند قدرت را دوباره به دست آورند. برای تعیین کدام نظم از چهپولی استفاده می شود؟ برخی پناهندگان فکر می کنند خروج از افغانستان کار درستی بود، اما اکنون آنها در ترس دائمی برای کسانی که پشت سر گذاشته اند و برای اقوام خود در محل زندگی می کنند. به کسانی که معیشت خود را ساختند و در آنجا خانواده تشکیل دادند. شفقت و رنج زیاد است. اطلاعات جدید در هر دقیقه،اغلب متناقض و طبقه بندی دشوار است. این احساس ناامیدی در حال حاضر بر همه رسانه ها حاکم است: برنامه هایی که فقط سرگشتگی را نشان می دهند. ما درتونيوز اينترنشنال همین کار را در اینجا انجام می دهیم. پس از روشن شدن وضعیت، صداها و تجربیات بیشتری از منابع معتبر به دنبال خواهد داشت.

tun21082001
 
Nach fast 20 Jahren Einsatz hat die Bundeswehr ihre Truppen aus Afghanistan abgezogen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html