دوره مقدماتی آموزش برای مربیگری کودک

لینگوا کیتا ” در توبینگن به پناهندگان این فرصت را می دهد تا خود را از نظر زبانی برای سطحزبان آلمانی B۲ آماده کنند. این امکان اوسبیلدونگ در زمینه مربی کودک را فراهم می کند. ایندوره با همکاری دانشگاه و شهر توبینگن است. شامل درس های فشرده زبان، کارگاه هایآموزشی، مراقبت از کودکان است و غیره کارآموزی و پشتیبانی با درخواست امکان پذیر است. این برنامه از ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳ تا ۱۷ مای ۲۰۲۴ انجام می شود. شرایط مورد نیاز: وضعیتپناهندگی، زندگی در توبینگن یا اطراف آن، سطح زبان B۱ و علاقه به حرفه های آموزشی. مراقبت از کودکان ۲ تا ۶ سال امکان پذیر است
درخواست تا ۲۰ کتبر ۲۰۲۳به آدرس
volker.schmidt@uni-tuebingen.de
https://uni-tuebingen.de/en/international/sprachen-lernen/deutschkurse/kita-lingua-vorbereitungskurs-fuer-erziehungsausbildungen/#:~:text=Der%20Vorbereitungskurs%20KITA%20LIngua%20ist,T%C3%BCbingen%20und%20der%20Universit%C3%A4tsstadt%20T%C3%BCbingen

tun23101701

www.tuenews.de

Der Neckar in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
002188

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html