خدمت داوطلبانه

ریم هنوز داوطلب شدن را از وطن خود، سوریه، جایی که در آنجا بزرگ شد، میداند. در آن زمان،کار داوطلبانهبرای او عجیب به نظر می رسید: شغلی کهبرای آن پولی نمی گیرید، با وجود اینکه کارهای زیادی انجام می دهید؟ این معنی نداشت اما چند سالی است که آلمان به خانه آنها تبدیل شده است. ریم تنها اززمانی که در تونيوز اينترنشنال داوطلب شد، کار داوطلبانه را در اینجا درک کرد. وقتی او به داوطلب شدن در سوریه فکر می کند، اولین انجمن او کار در یتیمخانه ها است. او گزارش می دهد که قبل از جنگ در آنجا بسیار رایج بود. با اینحال از آغاز جنگ، مشاغل بسیار بیشتری وجود داشته است: “به عنوان مثال، کلاهسفیدها یا تیم ملهماین دو اکنون بسیار شناخته شده هستند.” در آلمان، او تمرکزهای دیگری را در کار داوطلبانه مشاهده می کند. باشگاه های ورزشی و تفریحیدر اینجا محبوبیت خاصی دارند. در آنجا میتوانید استعدادهای خود را ارتقاء دهید و آنها را به افراد دیگر آموزش دهید. ریم توضیح می دهد که چرا چنین است: «این به وضعیت اقتصادی بستگی دارد. ما اینجا در آلمان آنقدر خوب کار می کنیم که هنوز هم میتوانیم در زمان خود کارهای اضافی انجام دهیم. در مقابل،بسیاری از مردم در کشورهای فقیرتر به شدت به زمان خود برای کسب درآمد برای زندگی نیاز دارند.” به نظر ریم، کار داوطلبانه به رشد جامعه کمک می کند. پول مهم ترین چیز نیست: “شما تجربه کسب می کنید، افراد دیگر و خودتان را از طریق کار بهتر می شناسید و نظم و انضباط خود را توسعه می دهید.

tun21060703

Starke Frauen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html