برای کمک هزینه شهروندی به صورت دیجیتالی اقدام کنید

 

از ژانویه سال جاری، کمک هزینه شهروندی جایگزین مزایای بیکاری قبلی
II (Hartz IV)
شده است. از آن زمان، درآمد شهروندان رامیتوان به صورت دیجیتالی و همچنین کتبی از طریق پست در مرکز کاریابی مسئول درخواست کرد. اطلاعات دقیق در مورد مقررات جدید را میتوانید در آژانس استخدام فدرال در لینک
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-suchen/buergergeld/buergergeld-bewerbungen
پیدا کنید. در آنجا میتوانید به عنوان مثال بخوانید که چه شرایطی برای درآمد شهروند اعمال می شود و میزان حمایت مالی چقدر است. در این صفحه دکمه “درخواست کمک هزینه شهروندی” برای ورود یا ثبت نام در سرویس الکترونیکی وجود دارد. علاوه بر این، درخواست درآمد شهروندی برای رویه کتبی و همچنین بروشوری قابل دانلود است که در آن مهمترین اصطلاحات مربوط به درآمد شهروندان توضیح داده شده است.

tun23021601

www.tuenews.de

Arbeitsamt in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

001807

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html