پروژه زبان جدید برای پناهندگانی که می خواهند تحصیل کنند

“Starthilfe Deutsch”
یک پروژه جدید است که هدف آن آموزش دانش پایه زبان آلمانی تا سطح زبان ب یک در دوره های آکادمیک آلمانی به پناهندگان جوان با استعداد خاص از منطقه اشتوتگارت و در نتیجه آماده سازی آنها برای تحصیل در دانشگاه است. سپس شرکت کنندگان در برنامه های بورسیه تحصیلی برای ارتقای دانش آموزان مستعد پذیرفته می شوند. شرکت در دوره های زبان آلمانی رایگان است، هزینههای سفر قابل تامین می باشد
تماس: کالج آلمانی اشتوتگارت / انجمن برای ارتقای متقاضیان و دانشجویان خارجی
Allmandring 6, 70569 Stuttgart
0711 6870 6818
info@deutschkolleg-stuttgart.de, www.deutschkolleg-stuttgart.de
اطلاعات بیشتر
Microsoft Word – Deutschkolleg – Projekt Starthilfe Deutsch_.docx (fluechtlingsrat-bw.de)

tun23042602

www.tuenews.de

Im Stuttgarter Schloss sind Teile der Landesregierung untergebracht. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

000137

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html