با (KBS) بلیط ۱۵ یورو است

بلیط آلمان با قیمت ۱۵ یورو برای دارندگان بونوس کارت منطقه در توبینگن انتظار می رود در اول مارس سال آینده وارد شود. این همان چیزی است که هیئت نظارت (TüBus) تصمیم گرفت. با اینحال، پیش نیاز این است که شهر توبینگن درآمد از دست رفته را به خدمات شهری جبران کند. شانس این اتفاق خوب است: قبلاً برای این کار در بودجه امسال پول در نظر گرفته شده است. دفتر مطبوعاتی شهر در پاسخ به درخواست تونیوز اینترنشنال گفت: “بسیار مطمئن است که این اتفاق در سال ۲۰۲۴ نیز رخ خواهد داد.”
طبق گفته (Stadtwerke)، این حدود ۴۰۰۰۰۰ یورو برای یک سال است. در حال حاضر یک تزریق مالی از شهر برای بلیط معمولی آلمان وجود دارد که با ۱۵ یورو یارانه پرداخت می شود و بنابراین به جای ۴۹ یورو فقط ۳۴ یورو هزینه دارد
مجوز ماهانه فعلی برای تعرفه شهر توبینگن برای دارندگان بونوس‌کارت منطقه که ۱۵ یورو نیز هزینه دارد، باید باقی بماند. میتوان آن را به صورت خودجوش خریداری کرد؛ تمام نسخه های بلیط آلمان (Deutschlandticket) فقط به صورت اشتراک در دسترس هستند. کارت ماهانه فعلی فقط در تعرفه شهر توبینگن نالدو معتبر است

tun23101709

www.tuenews.de

Das Deutschlandticket: Papierfahrkarte oder App. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

002113

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html