قانون جدید می تواند اجازه اقامت برای دولدونگی ها ممکن کند

از اول ژانویه ۲۰۲۳ حق اقامت جدید این امکان را برای افراد و خانواده هایی که دولدونگ دارند، به مدت ۱۸ ماه حق اقامت داشته باشند. این در بخش قانون اقامت ۱۰۴ سی است و برای افرادی اعمال می‌شود که از اول اکتبر۲۰۱۷ یا بیشتر در آلمان بدون وقفه زندگی می‌کنند و فقط دولدونگ دارند. الزامات دیگر عبارتند از: تعهد به نظم اساسی دموکراتیک آزاد، عدم وجود جرایم جنایی یعنی نه بیش از ۵۰ نرخ روزانه برای جرائم جنایی عمومی یا بیش از ۹۰ برای جرائم جنایی تحت قانون پناهندگی/اقامت (و عدم اطلاعات نادرست عمدی مکرر در مورد هویت. یا ملیت، که می تواند منجر به اخراج شود، جلوگیری می شود
افرادی که این شرایط را دارند باید درخواست خود را به مقامات خارجی ذیصلاح ارائه دهند. برای انجام این کار، آنها باید در اسرع وقت از مراکز مشاوره معمول کمک بگیرند، که توسط سازمان های امدادی مانند پرو آزول مشاوره پناهندگان بادن-وورتمبرگ توصیه میشود
در این ۱۸ ماه می توانید شرایطی را برای دریافت حق اقامت دائم طبق § ۲۵ آ قانون اقامت برای افراد زیر ۲۷ سال یا § ۲۵ ب برای دیگران ایجاد کنید. شرایط این امر شامل روشن شدن هویت، دانش کافی زبان آلمانی در سطح آ ۲ و تأمین معیشت عمدتاً از طریق اشتغال سودمند بیش از ۵۰ درصد است. خانواده های دارای فرزند نیز می توانند از مزایای اجتماعی بهره مند شوند و کمک هزینه مسکن مانعی ندارد. حق فرصت اقامت برای اعضای خانواده نیز صدق می کند.
شورای پناهندگان بادن-وورتمبرگ اطلاعات گسترده ای را در اینجا ارائه می دهد
https://fluechtlingsrat-bw.de/aktuelles/opportunities-residence-rights-in-force/

tun23010403

www.tuenews.de

Das Landratsamt Tübingen und ein Gebäude für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

000348

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html