کوپن برای آموزش حرفه ای و ادامه تحصیل

آژانس کاریابی و مرکز کار کوپن های آموزشی را برای آموزش حرفه ای و ادامه تحصیل بیشتر ارائه می دهند. کارمندان میتوانند صلاحیت های خود را گسترش دهند و در بازار کار، بیشتر پیشرفت کنند
اگر برای پایان دادن به بیکاری، جلوگیری از بیکاری قریب الوقوع یا جبران صلاحیت حرفه ای از دست رفته، آموزش بیشتر لازم باشد، جویندگان کار مستحق دریافت کوپن تحصیلی هستند. الزامات و ارائه دهندگان آموزشی تایید شده در مشاوره مورد بحث قرار خواهد گرفت
علاوه بر حمایت مالی، آژانس کاریابی یا مرکز کار در طول دوره آموزشی تکمیلی، کمک های خاصی را به بیمه سلامت، بازنشستگی، مراقبت های پرستاری و حوادث پرداخت می کند
برای اطلاعات بیشتر
https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/bildungsgutschein

tun23091105

www.tuenews.de

Das Tübinger Jobcenter befindet sich im Schleifmühleweg. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

000751

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html