کمک به افراد آسیب دیده به بسیاری از زبان ها

رف يوجیو از پناهندگان آسیب دیده مراقبت می کند مستقل از افراد آسیب دیده و نزدیکان آنها حمایت می کند. درک در مشاوره و درمان مهم است. به همین دلیل است معمولاً از میانجی‌های زبانی و فرهنگی در مرکز مشاوره در منطقه فروندورف در توبینگن استفاده می‌کند – معمولاً بر اساس جنسیت: زنان برای ارباب رجوع خانوم و مردان برای ارباب رجوع آقا. رف يوجیو همیشه به دنبال واسطه های زبانی از عربی تا دری و سومالیایی است. از جمله، شما باید دانش بسیار خوبی از آلمانی و زبان ترجمه شده و همچنین وضعیت اقامت امن در آلمان داشته باشید. کار شما با هزینه ای جبران می شود.
اطلاعات در مورد
Refugio
https://www.refugio-stuttgart.de/ueber-uns.html
و
https://www.refugio-stuttgart.de/jobs-und-praktika.html

tun23102502

www.tuenews.de

Neckarbrücke mit Bepflanzung. tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elysian.

001640

 

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html