دسترسى به بخشهای تخصصی برای پناهندگان

بسیاری از دفاتر شهرداری در ايام کریسمس و پایان سال تعطیل هستند. بخشهای “کمکهای اجتماعی” و”کمک به پناهندگان” مدیریت شهری در مواقع اضطراری از دوشنبه ٢٨ دسامبر تا چهارشنبه ٣٠ دسامبر ازساعت ٨:٣٠ صبح تا ١١:٣٠ صبح قابل دسترسی هستند. شماره تلفن برای کمک های اجتماعی: ٠٧٠٧١٢٠٤١٨٠٥

کمک به پناهندگان: ٠٧٠٧١٢٠٤١٦٦٧

اطلاعات و ساعات كارى بیشتر در

www.tuebingen.de/corona-kontakt

tun122202

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html