سقط جنین در آلمان

طبق بند ۲۱۸ قانون جنایی (StGB)
سقط جنین در آلمان جرمی قابل مجازات برای همه افراد درگیر است. با اینحال، استثنائات غیرقابل مجازات زیر وجود دارد: زنان مربوطه در مشاوره در یک مرکز مشاوره شناخته شده شرکت می کنند. در صورتیکه شواهد پزشکی (نشانه) خطر جدی برای سلامت جسمی یا روانی وجود داشته باشد، استثناء دیگر اعمال می شود. دلیل مهم دیگر این است که آیا حاملگی در نتیجه تجاوز جنسی بوده است (اشاره به جرم شناسی). هزینه های یک نشانه پزشکی یا جرم شناسی توسط شرکت بیمه سلامت پوشش داده می شود. این امر در مورد زنانی که از نظر اجتماعی نیازمند هستند نیز صدق می کند. مهم: در صورت سقط جنین پس از مشاوره، هزینه ها تحت پوشش بیمه درمانی قانونی قرار نمی گیرند. اطلاعات بیشتر در مورد بخش ۲۱۸
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/schwangerschaft-und-kinderwunsch/schwangerschaftsabbruch/schwangerschaftsabbruch-nach-218-strafgesetzbuch-81020
حمایت و مشاوره در تعارض بارداری
https://www.profamilia.de

tun22080905

www.tuenews.de

pro famila. Beratungsstelle für Frauen im Kreisverband Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Theresa Melnyk.

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html