تورم تا حدودی جبران می شود

کارفرمایان میتوانند داوطلبانه تا سقف ۳۰۰۰ یورو به کارمندان پرداخت کنند. این همان چیزی است که حق بیمه جبران تورم را فراهم می کند. تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، حق بیمه علاوه بر دستمزد، بدون مالیات و بیمه تامین اجتماعی – حتی در مقادیر جزئی قابل انتقال است. در مورد مزایای اجتماعی مرتبط با درآمد (به عنوان مثال مزایای بیکاری II)، حق بیمه به عنوان درآمد محاسبه نمی شود. این را دولت فدرال در بیانیه ای نوشت. حق بیمه جبران تورم، بخشی از سومین بسته کمکی دولت فدرال است. براى إطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه كنيد
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastung-fuer-deutschland/inflationsvergleichspraemie-2130190

tun22121501

www.tuenews.de

Geldscheine. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

000989

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html