گواهینامه رانندگی اتوماتیک یا دنده ای

معمولاً دو نوع گواهینامه خودروی سواری (دسته ب) وجود دارد: گواهینامه اتوماتیک یا دنده ای. نوع دیگری از اول آوریل ۲۰۲۱ به اجرا درآمده است. از آن زمان امکان شرکت در آزمون گواهینامه رانندگی در خودروی اتوماتیک و بعداً رانندگی با خودروی دنده ای (کلاس ب١٩٧) وجود داشته است. لازمه این امر آموزش در آموزشگاه رانندگی حداقل ۱۰ ساعت (هر جلسه ٤٥ دقیقه) و یک رانندگی آزمایشی ۱۵ دقیقه است. رانندگان یادگیرنده مربوطه باید ثابت کنند که میتوانند خودروی دنده ای را”ایمن، مسئولانه و به شیوه دوستدار محیط زیست” رانندگی کنند
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/regelungen-fahrzeuge-automatikgetriebe.html

tun23010402

www.tuenews.de

Fahrschule in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001857

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html