کارت بیمه درمانی جدید خود را به سرعت دریافت کنید

هرکسی که کارت بیمه سلامت خود را گم کرده است – کارت الکترونیک سلامت باید از شرکت بیمه سلامت خود برای یک کارت جدید درخواست دهد. در صورتیكه کارت به سرقت رفته باشد نیز این امر صدق می کند. در هر دو مورد، اگر کارت به این رمز کارت مجهز شده باشد، باید پین نیز مسدود شود. اگر قبل از دریافت کارت جدید خود نیاز به مراجعه به پزشک داشته باشید، شرکت بیمه درمانی که تحت بیمه آن هستید گواهی جایگزین صادر می کند. گواهی ها معمولا به سرعت انجام می شود. کارشناس فنی بیمه درمانی می گوید: «عکس پاسپورت لازم در صندوق ذخیره می شود، بنابراین مجبور نیستید دوباره عکس جدیدی ارسال کنید. کسانی که بدون کارت و بدون گواهی تعویض به پزشک مراجعه می کنند باید ظرف ده روز کارت یا گواهی را ارائه دهند در غیر این صورت صورتحساب خصوصی از پزشک دریافت می کنند. همچنین اشاره می کند که بیماران باید از پزشک خود بخواهند که اطلاعات ذخیره شده بیمار را به کارت جدید منتقل کند. سپس به یک پین جدید برای کارت جدید نیز نیاز دارید

tun23111005

www.tuenews.de

Die elektronische Gesundheitskarte muss bei Verlust sofort gesperrt und neu beantragt werden. Foto: tünews INTERNATIONAL / Linda Kreuzer.

002215

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html