ساعت در عید پاک به جلو تنظيم می شود

یکشنبه آینده، ۳۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت اروپای مرکزی
(MEZ)
که به طور رسمی در سراسر اروپا معتبر است، به “ساعت تابستانی” تغییر خواهد کرد. هر كسى كه صبح زود بیدار است، ساعت خود را از ۲ صبح به ۳ بامداد به جلو تنظیم كند
اين یعنی: یک ساعت کمتر مى خوابید. این تغییر زمان به دلیل دستورالعمل
2000/84/EC
پارلمان اروپا و شورای ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱ است

tun24032007

www.tuenews.de

Blick zum Stiftskirchenturm mit der Uhr. Foto: tünews INTERNATIONAL / Oula Mahfouz.

001726

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html