قطارهای مجزا، از توبینگن حرکت نمی کنند

در مسیرهای توبینگن به اولندورف و باد اوراخ، قطارهای انفرادی لغو می شوند. این از سه شنبه ۹ آوریل تا جمعه، ۳ می اعمال می شود. به گفته راه آهن دلیل آن تعمیرات است
هم تغییر ساعات حرکت و هم اتوبوس های جایگزین را می توانید در وبسایت راه آهن
https://www.bahn.de/
پیدا کنید. اتصالات
SWEG
نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. اطلاعات در وبسایت
SWEG
https://www.sweg.de/de/
موجود است

tun24032501

www.tuenews.de

Die Bahngleise in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

002123

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html