١٠ دسامبر: روز حقوق بشر

سال به سال، مردم در سراسر جهان ١٠ دسامبر روز حقوق بشر را جشن می گیرند. در تاریخ ١٠ دسامبر١٩٤٨، سازمان ملل “اعلامیه جهانی حقوق بشر” را اعلام کرد. برای اولین بار، حقوق برابر همه مردم را تضمین کرد. این اعلامیه حتی پس از گذشت بیش از ٧٠ سال هنوز هم مهم است. زیرا هر روز یکی از ٣٠ مقاله آنهادر جایی از دنیا نقض می شود. خودسری و خشونت دولتی در بسیاری از جاها و به اشکال مختلف وجود دارد. حق زندگی و آزادی یا منع شکنجه نادیده گرفته می شود. آزادی بیان و اطلاع رسانی یا منع تبعیض نادیده گرفته می شود. حق پناهندگی یا حق تحصیل نیز نقض می شود. سال به سال، مردم در منطقه توبینگن در ١٠ دسامبر برای حقوق بشر تظاهرات می کنند و یک زنجیره انسانی تشکیل می دهند.
اطلاعات: کلمات کلیدی “اعلامیه جهانی حقوق بشر” در ماسک جستجو به صفحه ای از سازمان ملل با کل متن اعلامیه منتهی می شود. همچنین میتوانید آن را در پیوند
https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
پیدا کنید.

tun120805

Foto: Ute Kaiser

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html