زمان تلفن برای دفتر خارجی ها در توبینگن تغییر کرد

اداره مهاجرت شهرداری در توبینگن ساعت تماس تلفن خود را تغییر داده و اکنون میتوان صبح ها نیم ساعت بیشتر قابل دسترسى است، اما دوره قبلی بعد از ظهر از ساعت ١٤ تا ٤ بعد از ظهر دیگر صدق نمی کند. فقط از دوشنبه تا جمعه از ساعت ١٠ صبح تا ١٢:٣٠ بعد از ظهر میتوان به دفتر رسید.  بسته به حرف اول نام خانوادگی، شماره های مختلفی برای تماس وجود دارد

حرف A تا Ha

تلفن ٠٧٠٧١٢٠٤٢٥٥٣

حرف Hb تا Om

تلفن ٠٧٠٧١٢٠٤٢٣٨٣

حرفOn تا Z

تلفن ٠٧٠٧١٢٠٤٢٥٤٩ 

قرار ملاقات ها در سایت فقط با قرار قبلى امکان پذیر است

tun21022601

 

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 17.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html