کمک به پناهندگان به مدت یک هفته امکانپذیر نیست

بخش اجتماعی شهر توبینگن در حال جابجایی است. ‌این جابجایی به ادارات کمک رسانی به پناهندگان، کمک های اجتماعی و برنامه ریزی اجتماعی تأثیر میگذارد. بنابراین کارکنان در طول هفته از دوشنبه ۲۷ سپتامبر تا جمعه ۱ اکتبر در دسترس نیستند. آدرس جدید پس از نقل مکان این است:

(Derendinger Straße 50, 72072 Tübingen)

اين در جنوب شهر واقع شده.

از ابتدای اکتبر حدود ۶۵ کارمند در آنجا کار خواهند کرد. شماره تلفن و آدرس ایمیل آنها تغییر نخواهد کرد.

tun21092106
Der Fachbereich Soziales der Stadt Tübingen ist ab Oktober 2021 in der Derendinger Straße 50, 72072 Tübingen zu finden. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html