سال نو در فرهنگ های مختلف

این روزها در اکثر کشورهای جهان، اول ژانویه را به عنوان آغاز سال نوى ميلادى، جشن می گیرنداحتمالاً تنها کشور اسلامی که جشن سال نو را به دلایلمذهبی ممنوع کرده است، افغانستان استهمچنین فروش کالاهاى مربوط به برگزارى اين گونه جشنها، ممنوع استدر بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر، جشنسال نو یک رویداد اجتماعی است نه مذهبیبه عنوان مثال در سوریه، برخی از خانواده ها شب سال نو را برای صرف شام با خانواده و دوستان، اغلب دررستوران ها و کلوپ ها، جشن می گیرندهمچنین مسابقه هاى بازی در سوریه وجود دارد که در آن مردم میتوانند پول برنده شوندشبکه‌های تلویزیونی رسمی شمارش معکوس سال نو را پخش می‌کنند و در مورد انتظارات برای سال جدید حدس و گمان می‌زنندعلاوه بر این، مردم آتش بازی هم می کنندبرای آتش بازیدر سال های جنگ، با تفنگ به هوا شلیک می شدجشن های سال نو همیشه از ۳۱ دسامبر تا ۱ ژانویه برگزار نمی شود و نیستپدیده های نجومی یا کشاورزیاغلب باعث این امر میشودبه عنوان مثال، بابلی های باستان سال نو را پس از اعتدال در اواخر ماه مارس آغاز می کردنددر تمدن مصر، طغیان رودخانه نیلنقش تعیین کننده ای داشتشب ۱۳ ژانویه جشن سال نو آمازیغ در شمال آفریقا استنوروز (سال نوی ایرانی و کردیدر ٢١ مارس هر سال است. همهمسلمانان و اعراب سال هجری را بر اساس ماه تعیین می کنند طبق چرخه های قمری، ٣٥٤ روز است معمولاً مسلمانان آغاز سال هجری را جشن نمی گیرند،اما در اکثر کشورهای اسلامی روز میلاد پیامبر را جشن می گیرند که در روز متفاوتی استآغاز سال نوی چینی دومین ماه کامل پس از انقلاب زمستانی استبرای بسیاری از ایالت های مسیحی، پاپ گریگور سوم تغییر سال را از ۳۱ دسامبر تا ۱ ژانویه استاندارد کرداین نام به قرن چهارم درگذشت پاپ سیلوسترمسیحی اولیه برمی گرددبه عنوان مثال، کلیسای قبطی در مصر، که سال نو را در ۷ ژانویه جشن می گیرد، در مورد آموزه تفاوت دارد.tun21123001

Ein Feuerwerk zu Silvester. Foto: Ute Kaiser.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html