منطقه توبینگن برای پناهجویان جنگ زده اوکراینی آماده می شود

به گفته وزارت کشور فدرال (از ۵ مارس) تا کنون حدود ۱۹۰۰۰ پناهنده اوکراینی در آلمان ثبت شدهاند. اما احتمالاً افراد بسیار بیشتری به اینجا آمده اند، زیرا شهروندان اوکراینی ميتوانند بدون ویزا وارد اتحادیه اروپا شده و آزادانه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تردد کنند. منطقه، شهر ها و جوامع در ناحیه توبینگن انتظار دارند که تعداد بیشتری از افرادی که از اوکراین فرار کرده اند نیز به استان بادن-وورتمبرگ بيايند. به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، منطقه، شهرها و جوامع بیانیه ای مطبوعاتی صادر کرده اند و خواستار گزارش مسکن های خالی شده اند که منطقه ميتواند برای اسکان پناهندگان اوکراینی اجاره کند. مسئول مربوطه جهت ثبت نام محل زندگی مستقیماً شهرداران شهرها و جوامع هستند که برای اطلاعات بیشتر در صفحه اصلی خود آدرس تماس را ارائه می دهند. لندراتس آمت توبینگن اطلاعاتی را در آدرس اینترنتی ذیل در دسترس قرار می دهد که به طور مرتب به روزمی شود

http://www.tueukraine.de

در حال حاضر سؤالاتی در مورد موضوعاتی مانند کمک های اجتماعی، تحصیل اجباری و بیمه درمانی در سطح فدرال روشن توضیح داده می شود. با توجه به “دستورالعمل هجوم انبوه اتحادیه اروپا” که از ۳ مارس اجرا می شود، ميتوان فرض کرد که با پناهندگان اوکراینی مطابق قانون مزایای پناهجویان رفتار خواهد شد و در نتیجه از حمایت مناسب برخوردار خواهند شد. بسیاری از ساکنان مایلند کمک کنند، چه با کمک های مالی یا با تهیه فضای زندگی. برخی از آنها تماس های شخصی با اوکراین دارند و قبلاً اقوام یا دوستان خود را به آپارتمان خود برده اند. منطقه، شهرها و جوامع در ناحیه توبینگن از این کمک رسانی بزرگ بسیار سپاسگزار هستند. رسانههای منطقهای از تلاش های امدادی جامعه شهر نهرن، مجموعه کمکهای رومانیایی درموسینگن و کلیسا ابرهارد در توبینگن گزارش دادهاند.

tun22030110

Landratsamt in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html