حمایت برای دانشجویانى كه از خارج از کشور آمده اند

تحصیل یا آموز‌ش‌حرفه ای بدون منابع مالی کافی میتواند به یک چالش بزرگ تبدیل شود. در آلمان، دانشجویان، دانش‌آموزان و کارآموزان از حمایت مالی بافوگ (قانون کمک آموزشی فدرال) برخوردار می‌شوند. یکی دیگر از حمایت های مالی برای دانشجویان، دانش آموزان و کارآموزان بورسیه است. بورسیه‌ها توسط سازمان ها، موسسات، شرکت ها و ایالت های فدرال اعطا می شود. دانشجویان خارج از کشور نیز میتوانند برای بورسیه تحصیلی اقدام کنند. سرویس تبادل دانشگاهی آلمان
(DAAD)
پایگاه داده بورسیه را فعال می کند که میتوانید آن را در وبسایت
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=1&origin=2&subjectGrps=D&daad=&intention=1&q=&page=1&back=1
بیابید
جستجو کنید, که یک جستجو دقیق برای بپرسین است. دانشجویان، داوطلبان دکتری، فارغالتحصیلان، و اساتید دانشگاه میتوانند درخواست دهند. شرایط درخواست بسته به ارائه دهنده بورستحصیلی متفاوت است. بسیاری از ارائه دهندگان بورسیه از متقاضیان انتظار تعهد اجتماعی (درباشگاه ها، احزاب سیاسی، کمیته های دانشگاهی …)، عملکرد تحصیلی خوب و مهارت های زبانآلمانی خوب تا بسیار خوب را دارند. یکی دیگر از حمایت های مالی تحت شرایط خاص بافوگ برای دانش آموزان و دانش آموزان خارجی است. شهروندان اتحادیه اروپا، مهاجران و پناهندگانی که امکان اقامت در آلمان را دارند، حق استفاده از وام دانشجويى را دارند. پناهندگانی که فقط با آنها مدارا میشود يعنى دولدونگ هستند، فقط پس از ۱۵ ماه اقامت در آلمان حق دریافت اين وام را دارند. پناهجویانی که مراحل پناهندگی آنها هنوز تکمیل نشده است، حق دريافت وام دانشجويى را ندارند، زیرا هنوز مشخص نیست که آیا میتوانند در آلمان بمانند یا خیر. اما در اینجا نیز مشاوره فردی توصیه میشود. وام دانشجويى فقط به دانشجویان و دانش آموزانی داده می شود که خانواده آنها نمیتوانند هزینه آموزش را به تنهایی پرداخت کنند. این امر در مورد دانشجویان و دانش آموزان خارجی نیزصدق می کند. برنامه های کاربردی وام دانشجويى و اطلاعات بیشتر را میتوانید در
https://www.bafög.de/bafoeg/de/das-bafoeg-alle-infos-auf-einen-blick/wer-wird-gefoerdert
بیابید

tun22032303

Förderung für Studierende aus dem Ausland. Foto: tünews INTERNATIONAL / Scheyda Karasu.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html