کمک به تبعیض در مدرسه

“به هر حال آبیتور را نمی گیری”: معلمی به دانش آموز دبیرستانی سوری در شهرستان توبینگن این راگفت. دانش آموز احساس میکند که مورد تبعیض واقع شده است . اما او نمیخواهد ناامید شود. مادریک دانش آموز کلاس پنجمی در شهرستان توبینگن از اینکه پسرش اجازه نداشت به یک گردش کلاسی برود شوکه شد. دلیل بیان شده توسط معلم: پسر پر جنب و جوش، کودکان دیگر را به خطر می اندازد. مادر نمیخواست این تصمیم را بپذیرد. سعی کرد با معلم صحبت کند. اما معلم بسیار بلند حرف زد. مادر با مددکار اجتماعی مدرسه و مدیریت مدرسه تماس گرفت. سپس مدیریت مدرسه، مددکاراجتماعی مدرسه، معلم و مادر برای حل مشکل با یکدیگر صحبت کردند. مادر همانطور که می گوید”آرام و دوستانه” باقیماند. هدف او «تنبیه معلم» نبود. مادر می گوید: میخواهم”با پسرم درست رفتارکند”. اگر فرزندتان در مدرسه مورد تبعیض قرار گیرد والدین چه کنند؟ اولین نقطه تماس – مانند نمونه کلاس پنجمی – “مدیریت مدرسه ” است. این چیزی است که رولاند هاکر می گوید. او ریاست اداره آموزش دولتی در توبینگن را بر عهده دارد. این مرجع مدرسه مسئول مدارس ابتدایی، متوسطه، دبیرستان و مدارس جامعه ای و همچنین مراکز آموزشی و مشاوره ویژه در مناطق توبینگن و روتلینگن است
در صورتیکه در بحث با مدیریت مدرسه راه حلی یافت نشد اولیا میتوانند با دفتر مرکزی مدرسه (تلفن٠٧٠٧١٩٩٩٠٢١٠٠) تماس بگیرند. سپس دفتر مرکزی والدین را با افراد تماس مسئول مدرسه آنها درتماس قرار می دهد. معلمان مشاوره ویژه آموزش دیده برای انواع مدارس، از دبستان تا دبیرستان و مدارس کاری افراد متخصص وجود دارد. والدین میتوانند از مدرسه متوجه شوند که کدام معلم مسئول مدرسه فرزندشان است. از جمله، معلمان مشاوره به مشکلات اجتماعی و عاطفی که زندگی روزمره مدرسه را دشوار میکند کمک می کنند. اگر این کمک کافی نیست، دانش آموزان و والدین میتوانند با مرکز مشاوره روانشناسی مدرسه با شماره ۱۱۳ در خیابان شاف هاوزن توبینگن تماس بگیرید. این مرکز مشاوره،از جمله موارد دیگر، در صورت بروز مشکلات با معلمان و درگیری در مدرسه، پشتیبانی میکند. همچنین به صفحه اصلی اداره مدرسه مراجعه کنید
http://schulamt-tuebingen.de/,Lde/Startseite

و بروشور
مرکز مشاورهروانشناسی مدرسه
https://zsl-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-763363515/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/zsl/Das%20ZSL/Regionalstellen/RS-TUE/SPBS-TUE/ZSL-Flyer-Schulpsychologische-Beratungsstelle-Tuebingen.pdf

tun22051807

www.tuenews.de

Tübinger Schule. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html