دریافت کنندگان مزایای مسکن، كمك هزینه گرمایش دریافت می کنند

هزینه های انرژی در حال افزایش است و بار خاصی برای افراد کم درآمد است. ایالت بادن-وورتمبرگ میخواهد از دریافت کنندگان کمک هزینه مسکن حمایت کند. در ۱ سپتامبر آنها یک یارانه یکباره برای هزینه های گرمایش دریافت می کنند. یارانه با بزرگ شدن خانوار افزایش می یابد. هر کسی که به تنهایی زندگی می کند و مزایای مسکن دریافت می کند ۲۷۰ یورو دریافت می کند. خانوارهای دو نفره۳۵۰ یورو می گیرند. هر عضو اضافی خانواده ۷۰ یورو دریافت می کند. پول به صورت خودکار و بدون هیچ درخواستی پرداخت می شود. حدود ۷۴۰۰۰ خانوار در بادن-وورتمبرگ واجد شرایط هستند. این موضوع را وزارتخانه مسئول هزینه های کل حدود ۲۶ میلیون یورو پیش بینی می کند. به سايت:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/wohngeldbeziehende-erhalten-einmaligen-heizkostenzuschuss/
مراجعه کنید.
tun22080901
www.tuenews.de

Rauchende Schornsteine über den Dächern Tübingens. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html