قضاوت های فعلی در مورد روشن شدن هویت

هنگام صدور مجوز اقامت، مجوزهای اسکان یا اخذ تابعیت، در صورتیکه پناهندگان پاسپورت معتبر نداشته باشند، همیشه مشکلاتی برای روشن شدن هویت وجود دارد. دادگاه‌های اداری آلمان در دو حکم در سال جاری، ادعای پناهندگان را تایید کردند و مقامات ذیصلاح را موظف به اعطای حق اقامت آنها کردند. این را شورای پناهندگان بادن-وورتمبرگ در خبرنامه خود
(E-Mail Newsletter Nr. 232 (mjt.lu )
گزارش کرده است.
دادگاه اداری زیگمارینگن در ۱۶ فوریه ۲۰۲۲ حکم داد که به یک اریتره ای با وجود نداشتن پاسپورت باید مجوز اسکان داده شود. زیرا «درخواست مقامات مهاجرت برای رفتن به حوزه نفوذ و قدرت ایالتی که شاکی از آزار و اذیت آن بیم دارد پاسپورت دریافت کند، با عملکرد حمایتی وضعیت پناهندگی اعطاء شده به او در تضاد است و بنابراین برای اهدافی که دنبال می شود معقول نیست… اقدام در این رابطه در مورد پناهنده، عموماً فرض بر این است که درخواست پاسپورت عموماً غیر منطقی است. ضمناً در این پرونده هیچ گونه تردید منطقی در هویت مرد وجود نداشت. در پرونده دیگری، دادگاه اداری ماینز رأی داد که اگر مدارک شناسایی رسمی وجود نداشته باشد، میتوان از اظهارنامه ها و مدارک هویتی اعضای خانواده در خارج از کشور نیز برای روشن شدن هویت در موارد فردی استفاده کرد. مقامات ذیصلاح خارجی گذرنامه یک تبعه سومالیایی را به رسمیت نشناخته بودند. او سپس اظهارات محضری دو تن از بستگان خود را از ایالات متحده آمریکا و سوئد ارائه کرد. سپس دادگاه، این مقام را ملزم به اعطای تابعیت کرد. با اینحال، روشن شدن هویت همیشه یک بررسی موردی است که در آن باید ویژگی‌های خاص یک مورد فردی در نظر گرفته شود.
tun22081101
www.tuenews.de

Das Landgericht in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html