پرداخت نشدن کمک هزینه فرزند، به اشتباه

بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰، تعدادی از پناهندگان به اشتباه هیچ کمکی دریافت نکردند. دادگاه قانون اساسی فدرال در ۳ آگوست تصمیم گرفت. بالاترین دادگاه آلمان مقرراتی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد که بر اساس آن خانواده‌های کشورهای غیر اتحادیه اروپا تنها در صورت کار کردن، دریافت مزایای بیکاری یا در مرخصی والدین، کمک هزینه فرزند دریافت می‌کردند.
با اینحال، قضات این قانون را مجاز دانستند که افرادی که به دلایل حقوق بین‌الملل، دلایل بشردوستانه یا سیاسی در آلمان زندگی می‌کردند تنها پس از سه سال میتوانستند برای دریافت مزایا درخواست دهند. با اینحال، تاثیرات مالی در این میان، این قضاوت را به ندرت خواهد داشت: فقط والدینی که از مقررات قدیمی شکایت کرده اند، در حال حاضر میتوانند انتظار پرداخت های اضافی را داشته باشند. دادگاه گفت: تصمیماتی که قطعی هستند تغییر نخواهند کرد. دولت فدرال دستورالعمل کمک هزینه کودک برای سال ۲۰۲۰ را تغییر داده است. پناهندگانی که حداقل ۱۵ ماه است که به طور قانونی درآلمان زندگی می کنند در حال حاضر کمک هزینه کودک دریافت می کنند. قانونگذار محدودیت‌های پناهندگان را اینگونه توجیه کرد که آنها فقط میخواستند به والدینی که انتظار می‌رود به طور دائم درآلمان بمانند، کمک هزینه فرزند اعطا کنند. قضات قانون اساسی اکنون استدلال می کنند که در مورد پناهندگانی که به دلایل بشردوستانه به دنبال حمایت در آلمان هستند، اساساً تحت اختيار آنها نیست که تصمیم بگيرند برای همیشه در اینجا زندگی کنند یا خیر، بلکه وضعیت کشورشان است. فقط دو روز قبل، دادگاه دادگستری اروپا مقررات سخاوتمندانه تری برای کمک هزینه کودکان برای خارجی های اتحادیه اروپا صادر کرده بود. آنها تا کنون در سه ماه اول اقامت خود در آلمان نیز کمک هزینه فرزند دریافت نکرده بودند. این مقررات توسط بالاترین دادگاه اروپایی لغو شده است. با اینحال، کمک هزینه فرزند تنها در صورتی در دسترس است که والدین بتوانند ثابت کنند که میخواهند به طور دائم در آلمان بمانند.
tun22080304
www.tuenews.de

Viele Kinder verbringen ihre Freizeit auf Spielplätzen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html