الزام ماسک در اتوبوس و قطار به پایان رسيد

در پایان ژانویه، در بادن-وورتمبرگ (BW)تمام محدودیت های کرونا را که ایالت فدرال توانسته بود خود تعیین کند، لغو خواهد کرد. یعنی: از روز سه‌شنبه ۳۱ ژانویه، دیگر نیازی به ماسک در حمل ‌و نقل عمومی در بادن وورتمبرگ وجود نخواهد داشت. کارکنان در مطب های پزشکی و دندانپزشکی و همچنین فعالیت های روان درمانی دیگر مجبور به پوشیدن ماسک در محل کار نخواهند بود. که توسط کابینه دولت تصمیم گرفته شده بود. با این وجود، کارشناسان توصیه می کنند در اتاق های بسته از ماسک استفاده کنید. این امر به ویژه در مورد افراد آسیب پذیر صادق است
استفاده از ماسک در حمل و نقل بین شهری تا دوم فوریه الزامی است. سپس این تعهد نیز به همین جاختم می شود. این را کارللاوترباخ وزیر بهداشت فدرال اعلام کرد
از سوی دیگر، در سایر حوزه هایی که دولت فدرال مسئولیت آن را بر عهده دارد، چیزی تغییر نمی کند. این به این معنی است: ماسک‌های اف اف پ٢ باید همچنان در بیمارستان‌ها و مراکز مراقبتی استفاده شوند. همچنین استفاده از ماسک در سراسر کشور برای بیماران و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی اجباری است. الزام انجام آزمایش در بیمارستان ها و مراکز مراقبتی نیز در سرتاسر آلمان وجود دارد. این (در حال حاضر) تا ۷ آوریل اعمال می شود. به
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/baden-wuerttemberg-passt-corona-verordnung-zum-31-januar-2023-an
مراجعه کنید. و
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/maskenpflicht-entfaellt-2157682

tun23012401

www.tuenews.de

FFP2-Masken. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

001003

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html