استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی و در مطب پزشکان همچنان اجباری است

استفاده از ماسک در وسايل حمل و نقل عمومی و در مطب های پزشکی در بادن-وورتمبرگ تا دوشنبه ۲۲ آگوست ادامه خواهد داشت. دولت ایالتی این تصمیم را گرفت. الزام ماسک برای کودکان اعمال نمی شود. الزام ماسک همچنین برای افرادی که به دلایل پزشکی نمیتوانند از ماسک استفاده کنند اعمال نمیشود. این را باید با گواهی پزشکی ثابت کنید. دولت ایالتی همچنین توصیه می کند حداقل ۱.۵ متر از سایر افراد فاصله داشته باشید و از ماسک پزشکی یا اف اف پ۲ در فضاهای عمومی استفاده کنید و فضاهای بسته را به طور منظم تهویه کنید
براى اطلاعات بيشتر به سايت

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ مراجعهکنید

tun22072002

www.tuenews.de

Im Stuttgarter Schloss sind Teile der Landesregierung untergebracht. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html