از عید پاک دیگر خبری از ماسک نیست

الزام ماسک در سراسر آلمان در کارفرایتاگ، ۷ آوریل پایان می یابد. با این حال، تا آن زمان، ماسک‌های اف اف پ٢ همچنان باید در موارد خاص استفاده شوند. این امر در مورد بازدیدکنندگان در بیمارستان ها و مراکز مراقبتی صدق می کند. علاوه بر این، بیماران و بازدیدکنندگان در بخش های پزشکی، دیالیز و سایر مراکز بهداشتی مانند کلینیک های توانبخشی باید تا ۷ آوریل از ماسک اف افپ٢ استفاده کنند
به قانون حفاظت از عفونت مراجعه کنید
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/infektionsschutzgesetz-2068856

tun23032901

www.tuenews.de

FFP2-Masken. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

001003

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html