سابقه کار تایید شده

بسیاری از افراد در طول زندگی کاری خود دانش و مهارت های حرفه ای را کسب میکنند. آنها اغلب نمیتوانند مهارت هایی را که به دست آورده اند با یک مدرک رسمی، به عنوان مثال یک گواهی اثبات کنند. به منظور تسریع اعتبارسنجی (به معنی: تعیین ارزش چیزی) دانش کسب شده رسمی و غیررسمی در آلمان، کنفدراسیون صنایع دستی ماهر آلمان
(ZDH)
و انجمن‌های صنعت و بازرگانی آلمان
(DIHK)
به همراه وزارت آموزش و تحقیقات فدرال
(BMBF)
پروژه
„Valikom Transfer“
را توسعه داد (مدت زمان تا ۱۰/۲۰۲۴). دانش اکتسابی رسمی و غیر رسمی مشخص می شود. سپس کارشناسان حرفه ای ارزیابی می کنند که آیا مهارت ها و دانش با الزامات صلاحیت های آموزشی شناخته شده قابل مقایسه است یا خیر. شرایط زیر برای شرکت در فرآیند اعتبار سنجی ضروری است: حداقل سن ۲۵ سال و تجربه حرفه ای. این در مورد آلمانی ها، مهاجران، پناهندگان، خوداشتغالها، بیکاران و کارمندان صدق می کند. یکی دیگر از هدف‌های گروه، تغییر شغل از سایر حرفه ها بدون صلاحیت حرفه ای است. تمام شرکت‌ کنندگانی که این روش را با موفقیت انجام می‌دهند، گواهی اعتباراز اتاق مربوطه دریافت می‌کنند. به این ترتیب دانش و مهارت به طور قانع کننده ای برای بازار کارنمایان می شود. اطلاعات بيشتر:
https://www.validierungsverfahren.de/startseite

tun22092003

www.tuenews.de

Die Handwerkskammer in Reutlingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html